Referat generalforsamling

 

Årets generalforsamling fandt sted tirsdag den 28-2-17. Der var 40 tilmeldt.

 

 

1 Valg dirigent: Kirsten Lind

 

2 Valg af valgudvalg: Jette Bravo, Tove Holme og Lissie Sejersen

 

3 Formandens beretning: Birgit fortalte lidt om hvad der er sket i løbet af året. Om udflugter og andre arrangementer der har fundet sted. Beretningen blev godkendt.

 

Fremlæggelse af foreningens regnskab: Lone fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt, men med nogle bemærkninger. Medlemmerne havde nogle ting de gerne ville have lavet om i opstillingen. Der blev forespurgt om tallene fra sidste års regnskab også kunne komme med, så man havde et sammenligningsgrundlag. Betaling af møder og arrangementer skal skilles af, og ligeledes vil de gerne have at man kan se hvad medlemmerne betaler og hvad foreningen betaler. Pengene der bliver sat til side til foreningens 100 års fødselsdag, skal også stå i regnskabet.

 

Forslag om at de 10.000,- vi får fra byggefonden, ikke skal gives ud i år, men gå til vores egen kasse, da foreningen har et lille underskud i år.

 

Prisen på bus til udflugter blev diskuteret en del. Todbjerg busser skulle være billigere end dem foreningen bruger. Hos Todbjerg er der forskel på prisen på lille og stor bus. Bestyrelsen undersøger.

 

Fremlæggelse af regnskab for sommerhuset: Birgit fremlagde regnskabet. Der var kommet lidt nyanskaffelser i form af nye dyner, puder og haveborde. Der var et ønske om, at der skulle være noget hæfteplaster i huset. Regnskabet blev godkendt.

 

5 Orientering om regnskabet fra byggefonden: Lone gav en orientering af regnskabet for ejendommen Klostergade 5. Der var igen en del snak om byggefondens penge og anvendelsen af disse.

 

6 Indkomne forslag: Forslag om udlejningen af sommerhuset. Der skal laves et system med en ” grøn kalender ” hvor folk kan booke sig ind, og ved udlejning skal kalenderen så skifte til rød. Meget snak frem og tilbage om hvordan systemet skal laves, så det fungere bedst. Der blev foretaget en afstemning af forslaget.

23 for forslaget

1 nej

Hermed er forslaget vedtaget.

 

Forslag om en nøgleboks, så Birgit er fri for at sende nøgler med posten.

 

7 Forslag fra bestyrelsen: Ingen

 

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Lundgaard og Jette Pouls er på valg. De sagde begge ja til genvalg.

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Ilse Møller og Marianne B Jacobsen er på valg. Ilse Møller sagde ja til genvalg, men Marianne B Jacobsen ønskede ikke at fortsætte. Der blev ikke fundet en afløser for Marianne. Henriette ville gerne, men havde ikke tid før til næste år.

 

Valg af revisor: Bente Klinkby blev genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant: Tove Holme Madsen blev genvalgt.

 

Eventuelt: Birgit takkede Marianne for hendes indsats og gode input i bestyrelsen. Henriette havde en tak til bestyrelsen for deres gode arbejde.

Der blev også talt om de 10.000,- fra byggefonden, hvad de evt. kunne bruges til. Det kunne være mødrehjælpen og hospitalsklovnene, men ellers til andre værdigtrængende, som normalt ellers ikke får.

 

Kirsten Lind takkede for god ro og orden.