Referat generalforsamling

Generalforsamling 22.02.22

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af valgudvalg
 3. Beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  a. Foreningen
  b. Sommerhuset
 5. Beretning og regnskab for byggefonden ved Lone Iversen
 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er Seiglin Hugger og Lone Iversen (begge modtager genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg er Hanne Gregersen (Hanne modtager genvalg) + 1 ny suppleant
 9. Valg af revisor for 2 år, på valg er Solvejg Nielsen (Solvejg modtager genvalg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år, på valg er Tove Holme Madsen
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Eventuelt

Referat

Ad punkt 1: Tina Andersen blev valgt

Ad punkt 2: Alice Bihrmann, Tove Holme og fra bestyrelsen Seiglin Hugger.

Ad punkt 3: Birgit afgav beretning for året 2021.

En stor del af året var stadig præget af Covid 19, så flere af de planlagte arrangementer måtte aflyses. Vi gennemførte dog vores egen kvinde Walk samt sommerudflugten til Avernakø. Efterårssæsonen startede med Grill aften, udsat generalforsamling, besøg på besættelsesmuseet og foredrag om Indien. Julebanko blev afholdt inden der igen var aflysninger.

Bestyrelsen havde et travlt efterår med skift af bank fra NORDEA til Arbejdernes Landsbank. Det er blevet sådan at alle foreninger skal have et CVR nr. – om man har brug for det eller ej. Dermed skal banken på grund af hvidvask loven have utroligt mange oplysninger om foreningen og bestyrelsen. NORDEA havde problemer med at holde styr på vores oplysninger, efter de havde fået dem 3 gange, derfor skiftede vi bank.

Vi fik også frisket op i vores lokaler. Fik plader på loftet for at afhjælpe akustikken, en gang maling, nye lamper og reoler. Til sidst en gang hovedrengøring.

Ad punkt 4:

 1. Da Lone var fraværende gennemgik Birgit regnskabet for 2021. Regnskabet blev godkendt
 2. Sommerhuset har været lejet ud i 9 uger, 5 miniferier og 6 weekender. Regnskabet blev godkendt.

Ad punkt 5: Birgit fremlagde også regnskabet for ejendommen.  Der blev spurgt til hvad vi skal bruge alle de penge til, om lejerne kunne få guld vandhaner!! Birgit fortalte at pengene skal bruges til vedligeholdelse af ejendommen og planen var at opgangen skal males. Regnskabet blev godkendt.

Ad punkt 6: Der er ikke indkommet forslag.

Ad punkt 7: Lone Iversen og Seiglin Hugger blev genvalgt til bestyrelsen

Ad punkt 8: Hanne Gregersen blev genvalgt, ingen andre ønskede at stille op og bestyrelsen fik lov at fortsætte som før.

Ad punkt 9:  Solvejg Nielsen blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 10: Tove Holme Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 11: Bestyrelsen foreslår uændret kontingentpå 250 kr. årligt.

Ad punkt 12: Der kom mange forslag til nye arrangementer:

Udflugt til Danish Crown

Rundtur på Århus Ø

Havnerundfart

Naturhistorisk museum

Aros

Den gamle By

Væksthusene

Tur til Ry kirke – se og høre om Ingrids nye orgel

Høre om Joan søstrenes arbejde

Sangaften

Foredrag af Jordemoder????